กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคไต

ความเป็นเลิศด้านโรคไต

ภารกิจและขอบเขตความรับผิดชอบ

1. ให้บริการดูแลรักษาโรคไตแก่ผู้ป่วยที่เข้ารับบริการภายในโรงพยาบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งทางด้านการดูแล รักษาโรคไต การบำบัดทดแทนไตการปลูกถ่ายไต ตลอดจนการป้องกันและชะลอโรคไตเรื้อรัง โดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางให้ได้รับความปลอดภัย และเกิดความพึงพอใจ ให้บริการผู้ป่วยได้ทั้งในและนอกเวลาราชการ โดย ขอบเขตการให้บริการ ของหน่วยโรคไต มีดังนี้

1) คลินิกอายุรกรรมโรคไต

1.1 คลินิกโรคไต (Nephrology and hemodialysis clinic) ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยที่มี ปัญหาด้านโรคไตและผู้ป่วยที่รับการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม โดยให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารคุ้มเกศ

1.2 คลินิกโรคไตเรื้อรัง (Chronic kidney disease clinic) ให้บริการตรวจรักษาและให้คำแนะนำ แก่ผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ยังไม่ได้รับการบำบัดทดแทนไตแบบสหสาขา โดยให้บริการทุกวันอังคาร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

2) หน่วยไตเทียม (Hemodialysis unit)

เริ่มให้บริการตั้งแต่พ.ศ.2528 ประกอบด้วย

  • หน่วยไตเทียมที่ให้บริการ ณ อาคารคุ้มเกศ และอาคารคุ้มเกล้า
  • การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว
  • การใส่สายสวนหลอดเลือดดำเพื่อการฟอกเลือด ซึ่งให้บริการทั้งผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน

โดยระบบการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมได้ผ่าน การรับรองมาตรฐานจากสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ.2544 จนถึงปัจจุบัน

3) หน่วยล้างไตทางช่องท้อง (Peritoneal dialysis unit)

เริ่มให้บริการตั้งแต่พ.ศ.2529 โดยประกอบด้วย การให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยและครอบครัว การผ่าตัดฝังสาย Tenckhoff catheter และติดตามเยี่ยมผู้ป่วยที่บ้านเพื่อการดูแลตนเองที่ถูกต้อง โดยมีคลินิกสำหรับผู้ป่วย ล้างไตทางช่องท้อง ให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 8.00-10.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

4) หน่วยปลูกถ่ายไต (Kidney transplant unit)

เริ่มให้บริการตั้งแต่พ.ศ.2535 ประกอบด้วย การรับขึ้นทะเบียนรอทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไต และให้การ รักษาติดตามหลังได้รับการผ่าตัดปลูกถ่ายไตอย่างมีมาตรฐาน โดยมีคลินิกปลูกถ่ายไตให้บริการทุกวันจันทร์ เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชั้น 3 อาคารคุ้มเกศ

***นอกจากการให้บริการที่หน่วยไตเทียมและคลินิกผู้ป่วยนอก (OPD) แล้ว ยังมีการดูแลรักษา รับปรึกษาปัญหาเกี่ยวกับไตแก่ผู้ป่วยในตามหอผู้ป่วยแผนกต่างๆด้วย***

2. ให้การศึกษาอบรมทางอายุรศาสตร์โรคไตแก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ โดยเฉพาะนิสิตแพทย์ แพทย์ ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ซึ่งหน่วยโรคไตรับผิดชอบในการดูแล หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต และร่วมรับผิดชอบในหลักสูตร การฝึกอบรมแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์

พันธกิจการฝึกอบรม

หน่วยโรคไต กองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ ได้กำหนดพันธกิจ ของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ให้สอดคล้องกับพันธกิจของการ ฝึกอบรมของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย และแพทยสภา รวมทั้ง สอดคล้องกับพันธกิจของกองอายุรกรรม โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ โดยกำหนด พันธกิจของการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต ดังนี้

1. ผลิตอายุรแพทย์โรคไตที่มีคุณภาพ ทั้งด้านการมีความรู้ความสามารถในการดูแลผู้ป่วยแบบองค์รวม โดยมีความรู้ความสามารถในเวชปฏิบัติที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับบริบทของสาขาวิชาที่เข้ารับการฝึกอบรม และมีความสามารถในการทำงานเป็นมืออาชีพ มีพฤติกรรมที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงานทั้งในวิชาชีพของ ตนเองและวิชาชีพ อื่นๆรวมทั้งผู้ป่วยและญาติ มีความเอื้ออาทรและใส่ใจในความปลอดภัยเพื่อการแก้ไขปัญหา ของผู้ป่วย คำนึงถึงสิทธิและประโยชน์ของผู้ป่วย โดยยึดถือผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางบนพื้นฐานของการดูแลแบบ องค์รวม มีทักษะในด้านอายุรศาสตร์โรคไตที่สอดคล้องกับความต้องการด้านโรคไตของชุมชนและสังคม และ ความต้องการของระบบสุขภาพ รวมทั้งการดูแลส่งเสริมสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไต และให้มีเจตคติ คุณธรรม จริยธรรมแห่งวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีจิตสาธารณะในการดูแลผู้ป่วยและชุมชน ตลอดจนคำนึงถึง บริบทของการเป็นสถาบันที่เป็นหน่วยงานของแพทย์ทหารอากาศอีกด้วย

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการระบบงานคุณภาพ ระบบความปลอดภัย ธรรมาภิบาลและ ทักษะการสื่อสาร เพื่อให้มีความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นทีมสหสาขาวิชาชีพได้ ภายใต้บริบททางสังคม และเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงและมีความหลากหลาย

3. ให้การอบรมในการผลิตวิจัยทางการแพทย์ที่เกี่ยวเนื่องกับปัญหาสุขภาพทางด้านโรคไต หรือ นวัตกรรมที่สามารถพัฒนาการบริการทางด้านโรคไตที่มีคุณประโยขน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

4. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาผู้เรียนและกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

5. ส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถพัฒนาไปสู่ผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางระบบสุขภาพ

เข้าสู่ Website Kidney Excellence Center โปรดคลิก