กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/หน่วยงาน/บุคลากร

บุคลากร

บุคลากรประจำกองอายุรกรรม

ยศ-ชื่อ
นามสกุล
หน่วยงาน
ตำแหน่ง

น.อ.หญิง วนิดา
ป้อมประสิทธิ์
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
ประจำ พอ.
พ.อ.อ. เมธัส
เดชเสน
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เสมียน
จ.ต.หญิง ศิรินันต์
ชีวรัตน์
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เสมียน
จ.ต.หญิง อรนิดา
ปูคะภาค
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
เสมียน
น.ส. ปทุม
โฉมจุ้ย
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
ธุรการ
น.ส. มณี
ศรีอัมพร
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
ธุรการ
น.ส. เสาวลักษณ์
เลิศกลาง
บุคลากรประจำกองอายุรกรรม
ธุรการ