กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A

หน้าแรก/ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านโรคหัวใจ

ภารกิจ

 • ให้บริการรักษาพยาบาล ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ และฟื้นฟูผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ตามมาตรฐานวิชาชีพโดยยึดผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง รวมถึงมุ่งพัฒนาคุณภาพบริการ ฝึกอบรมบุคลากรและพัฒนาวิชาการอย่างต่อเนื่องตามเข็มมุ่งของโรงพยาบาล

ด้านการรักษาพยาบาล

 • การรักษาผู้ป่วยโรคหลอดเลือดหัวใจตีบด้วยการขยายหลอดเลือดด้วยบอลลูน  (Percutaneous transluminal coronary angioplasty, PTCA)
 • การขยายหลอดเลือดหัวใจที่อุดตันครั้งแรกในโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช พอ.เริ่ม ส.ค. พ.ศ.2538 จำนวน case 900 ราย/ปี Intervention 370 ราย/ปี

โครงการพัฒนาความเป็นเลิศ

อาคารคุ้มเกล้า 2

 • Floor 1 ห้องตรวจโรค
 • Floor 2 หัตถการ non-invasive
  • การตรวจอัลทราซาวน์หัวใจ (echocardiography)
  • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (Exercise Stress Test)
  • การตรวจหัวใจด้วยเตียงปรับระดับ (Tilt Table Test)
  • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง (Holter monitoring)
 • Floor 3 ห้องสวนหัวใจ
  • ห้องหัตถการหัวใจ 3 ห้อง พร้อมเครื่องเอกซเรย์และห้องควบคุม
  • IVUS
  • OCT
  • Rotablator
  • CARTO
 • Floor 4 หอผู้ป่วยสังเกตอาการ
  • เตียงนอนพร้อมอุปกรณ์ติดตามอาการของผู้ป่วย (Monitoring)
 • Floor 5 ห้องพยาธิกรรม

งานวางศิลาฤกษ์ อาคารคุ้มเกล้า 2

งานประชุมวิชาการ

วัตถุประสงค์

            เนื่องจากความรู้ในปัจจุบันมีการพัฒนาทุกวัน ทางศูนย์ป้องกันและรักษาโรคหัวใจ โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องนี้ จึงได้จัดประชุมวิชาการ Love you heart day เป็นประจำทุกปี เพื่อพัฒนาบุคลากรในสหวิชาชีพ พัฒนาองค์ความรู้ให้กับทุกภาคส่วน เพื่อประโยชน์ในการรักษาผู้ป่วยได้อย่างดีที่สุด และพัฒนาองค์ความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เพื่อก้าวทันโลกในปัจจุบัน สนองนโยบายในการอนุรักษ์กำลังรบของกองทัพอากาศ และ ประชาชนทั่วไปให้ดีที่สุด

หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด

หลักสูตร 

ชื่อหลักสูตร      หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Fellowship Training in Cardiology) 

ชื่อวุฒิบัตร      วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด (Diploma of the Thai Board of Cardiology)  

วิสัยทัศน์ 

“เป็นสถาบันโรคหัวใจระดับตติยภูมิที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประเทศ”

พันธกิจ 

โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ เป็นสถาบันการแพทย์หลักของกองทัพอากาศใน การดูแลรักษาข้าราชการกองทัพอากาศ ตลอดจนประชาชนทั่วไป และเป็นสถาบันฝึกอบรมนิสิตแพทย์และแพทย์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ ที่ได้มาตรฐาน ซึ่งหน่วยโรคหัวใจ กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช มีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลรักษาผู้ป่วยด้านอายุรศาสตร์โรคหัวใจ รวมทั้งมีหน้าที่ให้การฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านสาขาอายุรศาสตร์ และแพทย์ประจําบ้านต่อยอดอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจเพื่อผลิตอายุรแพทย์โรคหัวใจที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในประเทศและให้มีจํานวนเพียงพอต่อความต้องการทางด้านสุขภาพของประเทศไทย

แพทย์ที่จบการฝึกอบรมต้องสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยตนเองตามสมรรถนะหลักทั้ง 6 ด้าน ดังนี้

1) การดูแลรักษาผู้ป่วย (Patient care)

2) ความรู้ ความเชี่ยวชาญ และความสามารถในการนาไปใช้แก้ปัญหาของผู้ป่วยและสังคมรอบด้าน (Medical knowledge and skills)

3) การเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Practice-based learning)

4) ทักษะปฏิสัมพันธ์ และการสื่อสาร (Interpersonal and communication skills)

5) ความเป็นมืออาชีพ (Professionalism)

6) การปฏิบัติงานให้เข้ากับระบบ (System-based practice)

คุณค่าหลัก 

คุณค่าหลัก 5 ประการในการปฏิบัติงาน คือ “HEART” ซื่งประกอบด้วย

H = Humanized                        การคํานึงถึงความเป็นมนุษย์

E = Ethical                               จริยธรรม

A = Academic                          การฝึกอบรมด้านวิชาการ

R = Research                           การวิจัย

T = Therapeutic of Excellence     ความเป็นเลิศด้านการรักษาพยาบาล

วิธีการฝึกอบรม

รูปแบบหลักของการฝึกอบรมแพทย์ประจําบ้านต่อยอดคือ การฝึกอบรมผ่านการทํางาน (on the job training) โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ (experiential learning), จากการฝึกงานกับผู้ที่อาวุโสหรือเชี่ยวชาญกว่า (apprenticeship), การถูกกํากับดูแลโดยผู้ที่มีประสบการณ์สูงกว่า (supervision), การได้รับข้อมูลป้อนกลับ (feedback), การสะท้อนประสบการณ์ (reflection of experience), และจากการสอนผู้อื่น (teaching others) ซึ่งรูปแบบเหล่านี้เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการพัฒนาแพทย์ประจําบ้านต่อยอดไปสู่อายุรแพทย์โรคหัวใจและหลอดเลือด รูปแบบการทํางานในการฝึกอบรมครอบคลุมทั้งการดูแลผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน ผู้ป่วยฉุกเฉิน ผู้ป่วย วิกฤต ผู้ป่วยที่รับปรึกษาจากต่างแผนกและการทําหัตถการที่จําเป็นของโรคหัวใจและหลอดเลือด

แพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องมีงานวิจัย แบบ retrospective, prospective หรือ cross sectional อย่างน้อย 1 เรื่อง โดยแพทย์ประจําบ้านต่อยอดต้องเป็นผู้วิจัยหลัก

ระยะเวลาการฝึกอบรม 

การอบรมใช้เวลาอย่างน้อย 2 ปี

การประเมินผล

 • การประเมินแพทย์ประจําบ้านต่อยอดระหว่างการฝึกอบรมโดยครอบคลุมทั้งด้านความรู้ทักษะเจตคติ และกิจกรรมทางการแพทย์ในมิติต่าง ๆ ทั้ง 6 มิติ 
 • บรรลุ Entrustable Professional Activities (EPAs) ทั้ง 7 อย่างตาม milestones
 • ปฏิบัติงานได้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 80 ของระยะเวลาที่กําหนด
 • ปฏิบัติงานได้สอดคล้องตามข้อกําหนดของสถาบันฝึกอบรมและไม่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียแก่สถาบันฝึกอบรม
 • สอบเพื่อวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
 • จัดทํารายงานวิจัยและส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อสถาบัน เพื่อส่งต่อไปยังเสนอต่อสมาคมแพทย์โรคหัวใจ แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์