กองอายุรกรรม
โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมแพทย์ทหารอากาศ
BHUMIBOL ADULYADEJ HOSPITAL
Login สำหรับเจ้าหน้าที่ Login | เลือกธีมปกติ เลือกธีมผู้ที่ตาบอดสี | A A A
หน้าแรก/พันธกิจ วิสัยทัศน์ ภารกิจ

กองอายุรกรรม รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ.

พันธกิจ

ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคทางอายุรกรรมแบบองค์รวมอย่างมีประสิทธิผลตาม มาตรฐานวิชาชีพ โดยมีผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง ตลอดจนให้การศึกษาอบรมทางอายุรศาสตร์แก่นิสิตแพทย์ แพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และสร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน

วิสัยทัศน์

ให้บริการและฝึกอบรมทางอายุรกรรมที่มีคุณภาพชั้นนำ เป็นที่ไว้วางใจ

ภารกิจ ขอบเขตความรับผิดชอบ และหน้าที่สำคัญ

 • ให้บริการรักษาพยาบาล ส่งเสริม ฟื้นฟู และป้องกันโรคทางอายุรกรรมแบบองค์รวมแก่
  • บุคลากรสังกัดกองทัพอากาศ ได้แก่ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ และครอบครัว รวมถึง นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ
  • ผู้ประกันตนในระบบประกันสุขภาพถ้วนหน้าและประกันสังคม
 • ให้การศึกษาอบรมทางอายุรศาสตร์แก่บุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ โดยเฉพาะนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้าน ซึ่งกองอายุรกรรมรับผิดชอบในการดูแลหลักสูตรการฝึกอบรม ดังต่อไปนี้
  • หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
  • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาขาอายุรศาสตร์
  • หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ได้แก่
   • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจและหลอดเลือด
   • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
   • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร
 • สร้างงานวิจัยที่มีมาตรฐาน